+
  Sappho / fr. # 31
  Interlinear English           Greek Only
     Catullus / poem 51
   Interlinear English           Latin Only
     

 Fainetai   moi   khnos   isos  qeoisin
 
Ille mi par esse deo videtur,
 
    xx
 emmen wner,    ottis   enantios toi   ille, si fas est, superare divos,
 
    xx
 isdanei kai plasion adu fwnei-   qui sedens adversus identidem te
 
 :   xx
 sas upakouei   spectat et audit
 
 :   xx
 :   xx
 kai gelaisas imeron, to m¢ h   man   dulce ridentem, misero quod omnis
 
 :   xx
 kardian en sthqesin eptoaisen.   eript sensus mihi: nam simul te,
 
 :   xx
 Ws gar es s¢  idw   broce¢ ws me  fwnai-   Lesbia, aspexi, nihil est super me . .
 
 :   xx
 s¢ oud¢  en et eikei,   . . .
 
 :   xx
 :   xx
 all¢ akan men ylwssa eage, lepton   lingua sed torpet, tenuis sub artus
 
 :   xx
 d¢autika  crw pur upadedromhken   flamma demanat, sonitu suopte
 
 :   xx
 oppatessi d¢oud¢ en orhmm¢, epirrom-   tintinant aures, gemina teguntur
 
 :   xx
 beisi d¢ akouai,   lumina nocte.
 
 :   xx
 :   xx
 kad de m¢ idrws Yucros ecei, tromos de   xx
  Otium, Catulle, tibi molestum est:
  
 paisaw  agrei, clwrotera de poias   xx
  otio exultas nimiumque gestis:
  
 emmi, teqnakhn d¢ oligw ¢pideuhs   xx
  Otium et reges prius et beatas
  
 fainom¢ em¢     auta.   xx
  perdidit urbes.
  
   xx
 Alla pan tolmaton,     epei   xx
  xx
   xx
        Interlinear English            Greek Only      Interlinear English           Latin Only
   xx