Festil Furstan-Kheldour*

 
 Matyas Imre Furstan*
 birt: 3 Jun 734
deat: 18 Dec 808
marr: ?
marr: 30 Oct 755
marr: 21 Jun 757
marr: 7 Jul 764
marr: 9 Aug 772
 Kalman Imre Furstan* 
 birt: 7 Mar 756
deat: 28 Nov 822
marr: 11 May 774
 
  Jessandra de Besancon*
 birt: 736
deat: 18 Aug 756
marr: 30 Oct 755
 Termod Furstan* 
 deat: 845
 
   Augoustos Ioulios
   deat: 759
  Demetria Ioulios 
 marr: 11 May 774
 Kalman Furstan-Kheldour* 
 birt: 822
deat: 22 Aug 873
 Termod Tamas Furstan-Kheldour* 
 birt: 27 Feb 851
deat: 9 Jul 904
marr: 10 Jul 870
 
  Decla Aghamore 
 
 Festil Furstan-Kheldour* 
dead at 4
 
 Sheba von Barstow 
marr: 10 Jul 870

Email Rebecca | List of Individuals | List of Surnames

Created by GEDBrowser


Cumhai Drumbarnet, Lord

 
 Cumhai Drumbarnet 


Frechette Furstan-Kheldour*

Email Rebecca | List of Individuals | List of Surnames

Created by GEDBrowser


Alver Firuz, 1st Duc d'Alver


< Alver Mandavil d'AlverThomas d'Alver
birt: 15 Dec 825
deat: 31 Oct 872

 
 Alver Firuz 
deat: 844


Rae O'Dell

Email Rebecca | List of Individuals | List of Surnames

Created by GEDBrowser


Thomas d'Alver, Archbishop Primate of Valoret and All Gwynedd

 
 Alver Firuz 
 deat: 844
 Thomas d'Alver 
birt: 15 Dec 825
deat: 31 Oct 872
 
 Rae O'Dell 

Email Rebecca | List of Individuals | List of Surnames

Created by GEDBrowser


Rae O'Dell


< Alver Mandavil d'AlverThomas d'Alver
birt: 15 Dec 825
deat: 31 Oct 872

 
 Rae O'Dell 


Alver Firuz
deat: 844

Email Rebecca | List of Individuals | List of Surnames

Created by GEDBrowser


Michel Thuryn


< Malachy Thuryn*
deat: 878

 
 Thuris
 deat: 701
 Fabien Thuryn 
 deat: 729
 ? Thuryn 
 
 Michel Thuryn 
 deat: 799
 Emilien Thuryn 
 
 Michel Thuryn 

Email Rebecca | List of Individuals | List of Surnames

Created by GEDBrowser


Emilien Thuryn, Comtes du Thurie


< Michel Thuryn


 
 Thuris 
 deat: 701
 Fabien Thuryn 
 deat: 729
 ? Thuryn 
 
 Michel Thuryn 
 deat: 799
 Emilien Thuryn 

Email Rebecca | List of Individuals | List of Surnames

Created by GEDBrowser


Michel Thuryn, Comtes du Thurie


< Emilien Thuryn


 
 Thuris 
 deat: 701
 Fabien Thuryn 
 deat: 729
 ? Thuryn 
 
 Michel Thuryn 
deat: 799

Email Rebecca | List of Individuals | List of Surnames

Created by GEDBrowser


? Thuryn


< Michel Thuryn
deat: 799

 
 Thuris 
 deat: 701
 Fabien Thuryn 
 deat: 729
 ? Thuryn 

Email Rebecca | List of Individuals | List of Surnames

Created by GEDBrowser


Emilien Thuryn, Comtes du Thurie

 
 Thuris 
 deat: 701
 Fabien Thuryn 
 deat: 729
 Emilien Thuryn 
deat: 744

Email Rebecca | List of Individuals | List of Surnames

Created by GEDBrowser